OPĆE UVJETE POSLOVANJA I KORIŠTENJA JAVNE USLUGE

Temeljem članka 24. stavak 4. Zakona o zaÅ”titi potroÅ”ača (NN 41/14 i 110/15) i članka 295. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15), druÅ”tvo KOMUNALAC DAVOR d.o.o., Ivana Gundulića 35, 35425 Davor, OIB: 65665226983, dana 05. lipnja 2017. godine, donosi OPĆE UVJETE POSLOVANJA I KORIÅ TENJA JAVNE USLUGE prikupljanja mijeÅ”anog i biorazgradivog komunalnog …