OPĆE UVJETE POSLOVANJA I KORIŠTENJA JAVNE USLUGE

Temeljem članka 24. stavak 4. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14 i 110/15) i članka 295. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15), društvo KOMUNALAC DAVOR d.o.o., Ivana Gundulića 35, 35425 Davor, OIB: 65665226983, dana 05. lipnja 2017. godine, donosi

OPĆE UVJETE POSLOVANJA I KORIŠTENJA JAVNE USLUGE

prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada određuju se međusobni odnosi između davatelja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada i korisnika javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području pružanja javne usluge.

Članak 2.

Javna usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada podrazumijeva prikupljanje otpada na određenom području pružanja usluge, putem spremnika, od pojedinačnih korisnika usluge i prijevoz otpada do ovlaštene osobe za obradu ili zbrinjavanje otpada.

Javna usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog smatra se uslugom od općeg interesa.

Miješani komunalni otpad je otpad iz kućanstava i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.) te je u Katalogu otpada označen kao 20 03 01.

Biorazgradivi komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede, šumarstva, a koji u svom sastavu sadrži biološki razgradiv otpad.

Davatelj javne usluge koji pruža javnu uslugu prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada je tvrtka KOMUNALAC DAVOR d.o.o., Ivana Gundulića 35, Davor.

Korisnik usluge na području pružanja javne usluge je vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine, odnosno korisnik posebnog dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio davatelja usluge. Više korisnika mogu na zahtjev, sukladno međusobnom sporazumu, zajednički nastupati prema davatelju usluge.

Područje pružanja javne usluge je područje jedinice lokalne samouprave. Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom odrediti područje pružanja usluge na razini mjesne samouprave sukladno zakonu kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava.

OBVEZE DAVATELJA JAVNE USLUGE

Članak 3.

Davatelj javne usluge obračunava cijenu javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na način kojim se osigurava primjena načela »onečišćivač plaća«, ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvaliteta pružanja te usluge.

Davatelj usluge dužan je u cijenu javne usluge uključiti troškove nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada, troškove prijevoza otpada, troškove obrade ili/i zbrinjavanja otpada i druge troškove propisane Uredbom iz članka 29. stavka 10. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

OBVEZE KORISNIKA JAVNE USLUGE

Članak 4.

Korisnik usluge dužan je koristiti javnu usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na način sukladan Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) i propisima donesenim na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) te općim aktima koje jedinica lokalne samouprave donosi na temelju navedenog Zakona, kao i ostalih propisa koji reguliraju postupanje s otpadom, a na način propisan ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.

Korisnik usluge dužan je snositi troškove gospodarenja otpadom sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13).

Članak 5.

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), pravna i fizička osoba – proizvođač otpada i drugi posjednik otpada – dužni su svoj otpad predati osobi koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom.

Otpad koji je određen da se smatra posebnom kategorijom otpada mora se odvajati na mjestu nastanka, odvojeno sakupljati i skladištiti u skladu s načinom propisanim propisom kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.

Pravne i fizičke osobe koje postupaju suprotno prethodno navedenom podliježu prekršajnoj odgovornosti.

UVJETI KORIŠTENJA I ISPORUKE JAVNE USLUGE

Članak 6.

Davatelj javne usluge ili/i jedinica lokalne samouprave, korisniku usluge na uporabu predaje tipski spremnik ili tipske vreće označene službenom oznakom davatelja javne usluge za odlaganje otpada.

Davatelj javne usluge ili/i jedinica lokalne samouprave vlasnik je svih spremnika za odlaganje otpada koje je isporučio/la na uporabu korisnicima usluge.

Korisnici usluge prilikom preuzimanja spremnika obvezni su potpisati Izjavu o preuzimanju te odgovaraju za točnost podataka navedenih u istoj. U slučaju da korisnici odbiju potpisati Izjavu, davatelj javne usluge će o navedenom obavijestiti nadležnu komunalnu službu u jedinici lokalne samouprave.

Članak 7.

Davatelj javne usluge ili/i jedinica lokalne samouprave osigurava dovoljan broj spremnika za pružanje javne usluge i to:

  • za kućanstva (obiteljske kuće) – spremnik zapremnine 120 l, osim ako je odredbama Ugovora o koncesiji u jedinici lokalne samouprave u kojoj davatelj javne usluge obavlja javnu uslugu prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada drukčije određeno
  • za kućanstva u višestambenim zgradama – zajednički spremnik zapremnine 1.100 l, prilikom čega se, ovisno o statusu korisnika, primjenjuje naknada za spremnik od 120 l po domaćinstvu, osim ako je odredbama Ugovora o koncesiji u jedinici lokalne samouprave u kojoj davatelj javne usluge obavlja javnu uslugu prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada drukčije određeno. Spremnik zapremnine 1.100 l osigurava se i kada se predviđa korištenje istoga spremnika od strane više korisnika istog stambenog objekta, ovisno o potrebama, osim ako je odredbama Ugovora o koncesiji u jedinici lokalne samouprave u kojoj davatelj javne usluge obavlja javnu uslugu prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada drukčije određeno.
  • za nepristupačna područja davatelj javne usluge može, uz suglasnost jedinica lokalne samouprave, korisnicima usluge staviti na raspolaganje zajednički spremnik zapremnine 1.100 l, u kojem slučaju se usluga naplaćuje po cijeni spremnika od 120 l, osim ako je odredbama Ugovora o koncesiji u jedinici lokalne samouprave u kojoj davatelj javne usluge obavlja javnu uslugu prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada drukčije određeno.

Zaduženje/stjecanje statusa korisnika usluge za kućanstva u višestambenim zgradama te u nepristupačnim područjima vrši se prema Popisu korisnika koji je usuglašen sa jedinicom lokalne samouprave s kojom davatelj javne usluge ima sklopljen Ugovor o koncesiji.

Davatelj javne usluge zadržava pravo provjere Popisa korisnika/zaduženja korisnika usluge kod jedinice lokalne samouprave, nadležnih institucija, putem javnih registara, predstavnika stanara, upravitelja zgrada, komunalnih redara i ostalih tijela. O utvrđenim promjenama u zaduženju davatelj javne usluge će pismeno obavijestiti korisnika usluge.

Članak 8.

Pravnim osobama na području pružanja javne usluge, davatelj javne usluge ili/i jedinica lokalne samouprave osigurava spremnike za odlaganje miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada ovisno o zapremninama predviđenim u Ugovoru o koncesiji u jedinici lokalne samouprave u kojoj davatelj javne usluge obavlja javnu uslugu prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.

Ukoliko je korisnik/vlasnik nekretnine fizička osoba istovremeno i vlasnik obrta/druge pravne osobe koja ima sjedište na adresi prebivališta korisnika/vlasnika nekretnine fizičke osobe, javna usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada naplaćuje se samo pravnoj osobi. Promjena u zaduženju nastupa sa prvim danom mjeseca koji slijedi mjesecu u kojem je zaprimljen zahtjev za promjenu sa popratnom dokumentacijom.

Korisnici usluge koji obavljaju poslovnu djelatnost, ustanove te druge organizacije i udruge koje zbog svoje primarne djelatnosti poslovanja trebaju osigurati prateću dokumentaciju vezanu uz zbrinjavanje ostalih vrsta otpada, uslugu ugovaraju zasebnim ugovorom ili narudžbenicom s davateljem javne sluge, prilikom čega se utvrđuje zapremnina i količina potrebnih spremnika, kao i dinamika pružanja usluge.

Članak 9.

Korisnici usluge dužni su brinuti o dodijeljenim tipskim spremnicima pažnjom dobrog gospodara te su u slučaju oštećenja ili uništenja vlastitom krivnjom/nepažnjom, po izvršenoj zamjeni oštećenog ili uništenog spremnika, davatelju javne usluge dužni namiriti nastale troškove prema računu ispostavljenom od strane davatelja javne usluge.

Davatelj javne usluge dužan je pažljivo postupati sa spremnicima kako bi se izbjeglo oštećenje prilikom pražnjenja i obavljanja usluge odvoza.

Davatelj javne usluge osigurava zamjenu spremnika zbog dotrajalosti ili zbog okolnosti iz stavka 2. ovog članka.

U slučaju otuđenja dodijeljenog tipskog spremnika, korisniku usluge osigurava se zamjena spremnika ukoliko korisnik usluge dostavi policijski zapisnik o prijavljenoj krađi tipskog spremnika davatelja javne usluge, u protivnom korisnik usluge dužan je namiriti nastale troškove prema računu ispostavljenom od strane davatelja javne usluge.

Članak 10.

Svaki korisnik usluge može, ovisno o prosječno proizvedenoj količini komunalnog otpada, zatražiti spremnik veće ili manje zapremnine od zapremnine dodijeljenog spremnika, ne prelazeći pritom minimalnu zapremninu spremnika određenu Ugovorom o koncesiji.

Promjena u načinu obračuna cijene nastupa s danom potpisa Izjave o preuzimanju spremnika za odlaganje komunalnog otpada. Okvirni rok za dostavu spremnika je četrnaest (14) dana od dana zaprimanja zahtjeva za promjenu zapremnine spremnika sa kompletnom popratnom dokumentacijom.

Korisnici usluge, kojima količina miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada premašuje zapremninu spremnika, dužni su svaku dodatnu količinu miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada odložiti u tipsku doplatnu vreću davatelja usluge.

Cijena tipske doplatne vreće davatelja javne usluge regulirana je Ugovorom o koncesiji/cjenikom tvrtke KOMUNALAC DAVOR d.o.o., kroz čiju se cijenu plaća skupljanje, odvoz i zbrinjavanje dodatne količine miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.

Otpad odložen izvan tipskih spremnika ili/i tipskih doplatnih vreća sa logotipom davatelja javne usluge neće biti preuzet, a davatelj javne usluge će o navedenom izvijestiti komunalno redarstvo.

Članak 11.

Davatelj javne usluge omogućuje redovito pružanje usluge, osim u slučajevima kada uslugu nije moguće izvršiti zbog vanjskih, izvanrednih i nepredvidivih okolnosti koje se nisu mogle spriječiti, otkloniti ili izbjeći, odnosno u slučajevima nastupa okolnosti na koje davatelj javne usluge ne može utjecati.

Po prestanku uvjeta koji onemogućuju pružanje javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, davatelj javne usluge dužan je prikupiti i odvesti svu iznesenu (odloženu) količinu miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada u najkraćem mogućem roku.

Iznimno, u slučaju izmjene rasporeda odvoza otpada, javna usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada koja se trebala obaviti u vrijeme blagdana i državnih praznika, obaviti će se u prvom slobodnom terminu, o čemu će korisnici biti obaviješteni putem medija ili internetskih stranica davatelja javne usluge.

Članak 12.

Korisnici usluge dužni su tipske spremnike za komunalni otpad i/ili tipske doplatne vreće davatelja javne usluge na dan odvoza, prema rasporedu, iznijeti na prvu dostupnu javnu površinu, najkasnije do 06:00 sati.

Tipske spremnike za komunalni otpad i/ili tipske doplatne vreće davatelja javne usluge treba smjestiti na javnu površinu na način da ne ometaju javni promet na kolniku i pješačkoj stazi te da je s njima lakše rukovati prilikom pražnjenja.

Kada je, zbog nedovoljne širine ceste i mjesta za okretanje, vozilu davatelja javne usluge onemogućen pristup do nekretnine korisnika usluge, a korisniku usluge je na uporabu dodijeljen tipski spremnik za komunalni otpad i/ili tipska doplatna vreća, korisnik usluge dužan je tipski spremnik i/ili tipsku doplatnu vreću na dan odvoza, prema rasporedu, iznijeti na prvu dostupnu javnu površinu kojoj vozilo davatelja javne usluge može pristupiti.

Spremnici i/ili tipske doplatne vreće koji nisu postavljeni sukladno odredbama ovoga članka, neće biti ispražnjeni/prikupljene.

Članak 13.

Sav odloženi miješani i biorazgradivi komunalni otpad mora se nalaziti u spremniku, a poklopac spremnika mora biti potpuno zatvoren.

Otpad mora biti odložen u spremnik na način da prilikom pražnjenja isti u cijelosti gravitacijski ispadne iz posude. Zabranjeno je dodatno sabijati otpad u posudi.

Za štete prouzrokovane pretovarom spremnika, davatelju javne usluge odgovara korisnik usluge, sukladno članku 9. stavku 1. ovih Općih uvjeta poslovanja i korištenja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.

Članak 14.

U spremnike za miješani komunalni otpad zabranjeno je odlagati: korisni otpad koji se može reciklirati, električni i elektronički otpad i pripadajući dodaci (poput kablova), krupni (glomazni), metalni i građevinski otpad, opasni otpad (npr. fluorescentne svjetiljke, štedne žarulje, lakovi, otpala, baterije i akumulatori), tekući i polutekući otpad, žar i vrući pepeo, žive životinje, životinjske lešine te sve ostale posebne kategorije otpada, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) i ostalim propisima koji reguliraju postupanje s otpadom.

Korisnici odvoz i zbrinjavanje naprijed navedenih vrsta otpada naručju kod ovlaštenih tvrtki za zbrinjavanje ili isti odlažu u reciklažnom dvorištu.

Protiv korisnika usluge koji u spremnik za miješani komunalni otpad odloži živu životinju ili ako istim prouzrokuje njezino usmrćenje podnijet će se kaznena prijava zbog zlostavljanja i/ili usmrćivanja životinje nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu.

Korisnik usluge odgovara davatelju javne usluge za bilo koju vrstu štete uzrokovanu odlaganjem zabranjenih vrsta otpada u spremnik za miješani komunalni otpad.

Članak 15.

Zabranjeno je u spremnike koji su namijenjeni za odlaganje korisnog otpada koji se može reciklirati, odlagati miješani komunalni otpad, kao i bilo koji drugi otpad koji ne odgovara definiciji otpada za koji je spremnik namijenjen.

Spremnici koji sadržavaju otpad koji nije korisni otpad za koji je pojedini spremnik namijenjen neće biti ispražnjeni već će se o navedenom izvijestiti komunalno redarstvo.

Korisnik usluge odgovara davatelju javne usluge za bilo koju vrstu štete uzrokovanu odlaganjem zabranjenih vrsta otpada u spremnike koji su namijenjeni za odlaganje korisnog otpada koji se može reciklirati.

Članak 16.

Jedinica lokalne samouprave osigurava izvršenje obveze prikupljanja krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na način da osigura uslugu prijevoza krupnog (glomaznog) komunalnog otpada po davatelju usluge, a na zahtjev korisnika usluge, ovisno o rasporedu odvoza krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, kojeg određuje davatelj usluge, sukladno odredbama Ugovora o koncesiji u jedinici lokalne samouprave u kojoj davatelj javne usluge obavlja javnu uslugu prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.

Osim naprijed navedenog, jedinica lokalne samouprave može prikupljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada osigurati i putem spremnika postavljenih na javnoj površini na lokaciji određenoj od jedinice lokalne samouprave.

Zabranjeno je krupni (glomazni) otpad odbacivati i prikupljati na javnoj površini, osim putem spremnika na lokaciji određenoj od jedinice lokalne samouprave.

NAČIN OBRAČUNA I PLAĆANJA CIJENE KOMUNALNE USLUGE

Članak 17.

Način i uvjete obračuna, strukturu cijene javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, način i uvjete dostave podataka, sadržaj zahtjeva za pribavljanje suglasnosti izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave za primjenu/izmjenu cjenika kojim se određuje jedinična cijena za masu predanog otpada ili volumen spremnika otpada, način izdavanja suglasnosti izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave za primjenu/izmjenu cjenika kojim se određuje jedinična cijena za masu predanog otpada ili volumen spremnika otpada, način i uvjete određivanja i obračuna namjenske naknade te način izrade izvješća o radu propisuje Vlada Uredbom iz članka 29. stavka 10. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Članak 18.

Jedinica lokalne samouprave, u kojoj davatelj javne usluge obavlja javnu uslugu prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, cjenikom određuje cijenu pružanja javne usluge sukladno odredbama Ugovora o koncesiji i dodacima ugovora.

Cjenik usluge objavljen je sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13).

Cijena usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstava pokriva i troškove odvoza krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, osim ako je odredbama Ugovora o koncesiji u jedinici lokalne samouprave u kojoj davatelj javne usluge obavlja javnu uslugu prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada drukčije određeno.

Članak 19.

Davatelj javne usluge obračunavat će korisniku usluge cijenu javne usluge razmjerno količini predanog otpada u obračunskom razdoblju, pri čemu je kriterij količine otpada u obračunskom razdoblju masa predanog otpada ili volumen spremnika otpada i broj pražnjenja spremnika sukladno Uredbi Vlade iz članka 29. stavka 10. Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Odluci Predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave iz članka 30. stavak 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Do donošenja Uredbe Vlade iz članka 29. stavka 10. Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Odluke Predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave iz članka 30. stavak 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom te usklađenja obavljanja usluge s jedinicom lokalne samouprave, davatelj javne usluge javnu uslugu prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada obavlja sukladno odredbama Ugovora o koncesiji i dodacima navedenom ugovoru, u jedinici lokalne samouprave u kojoj davatelj javne usluge obavlja javnu uslugu prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.

Članak 20.

Korisnik usluge naknadu za izvršenu javnu uslugu prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada podmiruje na temelju ispostavljenih akontacijskih rata/naloga za plaćanje ili drugih financijskih dokumenata, a prema iskazanom roku plaćanja.

Po završetku obračunskog razdoblja davatelj javne usluge korisniku usluge dostavlja obračun.

Poslovnim subjektima račun se ispostavlja jednom mjesečno.

Korisnik usluge može naknadu za izvršenu javnu uslugu prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada bez naknade platiti na blagajni davatelja javne usluge na adresi Ivana Gundulića 35, Davor, utorkom, srijedom i četvrtkom od 8:00 do 11:00 sati, kao i na svim ostalim mjestima koja pružaju uslugu naplate.

Članak 21.

Ukoliko korisnik usluge plaćanje naknade za izvršenu javnu uslugu prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada vrši općom uplatnicom bez navedenog opisa plaćanja ili/i u iznosu različitom od iznosa na zaprimljenim akontacijskim ratama/nalozima za plaćanje, davatelj javne usluge zadržava pravo knjiženja uplate po starosti zaduženja sukladno stanju na knjigovodstvenim karticama odnosno redom kako je koja obveza dospjela za ispunjenje.

Davatelj javne usluge omogućava korisniku usluge provjeru ispravnosti zaračunatog iznosa u odnosu na pruženu uslugu.

Članak 22.

U slučaju neplaćanja odnosno neredovitog plaćanja izvršene usluge, davatelj javne usluge može pokrenuti postupak prisilne naplate svojih potraživanja, sukladno zakonskim propisima.

Članak 23.

Korisnik usluge može podnijeti pisani prigovor na pruženu uslugu u poslovnim prostorijama davatelja javne usluge, uz pisanu potvrdu primitka prigovora.

Pisani prigovor na pruženu uslugu korisnik usluge može podnijeti i putem pošte preporučeno i telefaksom.

Po primitku odgovora na pisani prigovor, a koji se odnosi na javnu uslugu prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, korisnik usluge može podnijeti pisanu reklamaciju Povjerenstvu za reklamacije potrošača društva KOMUNALAC DAVOR d.o.o..

U vezi s prigovorom, odnosno reklamacijom koja se odnosi na javnu uslugu, korisnik usluge može pokrenuti sudski ili izvansudski postupak tek nakon što je iscrpio postupke iz članka 22., stavka 1. ovoga članka te postupak utvrđen zakonom kojim se uređuje opći upravni postupak u odnosu na zaštitu od postupanja pružatelja javnih usluga.

STATUS KORISNIKA USLUGE

Članak 24.

Davatelj javne usluge, javnu uslugu prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada obavlja korisnicima usluge prema Popisu korisnika koji je usuglašen sa jedinicom lokalne samouprave s kojom davatelj javne usluge ima sklopljen Ugovor o koncesiji.

Davatelj javne usluge zadržava pravo provjere Popisa korisnika/zaduženja korisnika usluge kod jedinice lokalne samouprave, nadležnih institucija, putem javnih registara, predstavnika stanara, upravitelja zgrada, komunalnih redara i ostalih tijela. O utvrđenim promjenama u zaduženju davatelj javne usluge će pismeno obavijestiti korisnika usluge.

Članak 25.

Stjecanje statusa korisnika usluge, u slučaju kad novi korisnik usluge nastavlja korištenje spremnika dodijeljenog prethodnom korisniku usluge, nastupa sa prvim danom mjeseca koji slijedi mjesecu u kojem je zaprimljen zahtjev za stjecanje statusa korisnika usluge sa popratnom dokumentacijom.

Stjecanje statusa korisnika usluge, u slučaju kada novi korisnik usluge na uporabu preuzima spremnik dodijeljen od strane davatelje javne usluge ili/i jedinice lokalne samouprave, nastupa sa danom potpisivanja Izjave o preuzimanju spremnika za odlaganje komunalnog otpada. Okvirni rok za dostavu spremnika je četrnaest (14) dana od dana zaprimanja zahtjeva za stjecanje statusa korisnika usluge sa popratnom dokumentacijom.

Davatelj javne usluge će nakon jednog pokušaja dostave spremnika, u slučaju kada se korisnik usluge ne zatekne u objektu kojeg je vlasnik/korisnik ili u slučaju kada korisnik usluge odbija preuzeti spremnik, istog evidentirati kao korisnika usluge te će o zaduženju/stjecanju statusa pismeno obavijestiti korisnika usluge i jedinicu lokalne samouprave.

Članak 26.

Korisnici usluge dužni su davatelja javne usluge obavijestiti o svakoj promjeni koja utječe na nastanak, promjenu ili prestanak korištenja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.

Korisnik usluge dužan je o promjenama: naziva ili adrese na koju se šalju akontacijske rate/nalozi za plaćanje, namjene prostora,  promjeni vlasništva nekretnine i drugim promjenama koje utječu na međusobne odnose u isporuci i korištenju usluge obavijestiti davatelja usluge u roku petnaest (15) dana od nastupanja navedenih okolnosti.

Vlasnik/korisnik nekretnine, dužan je bez odgađanja, a najkasnije u roku petnaest (15) dana od dana stjecanja vlasništva nekretnine/posebnog dijela nekretnine, odnosno u roku petnaest (15) dana od dana stjecanja statusa korisnika nekretnine/posebnog dijela nekretnine, pisanim putem davatelju javne usluge podnijeti zahtjev ili obavijest o početku korištenja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.

U slučajevima iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka, korisnik usluge dužan je davatelju javne usluge, uz zahtjev ili obavijest, dostaviti i popratnu dokumentaciju koja isti potkrepljuje.

Ukoliko se promjena u statusu korisnika pravovremeno ne prijavi pisanim putem, obveza plaćanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada tereti korisnika javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada upisanog u evidenciji davatelja javne usluge.

Članak 27.

Ovisno o uvjetima sadržanim u koncesijskim ugovorima, utvrđuju se posebne kategorije korisnika javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, koje mogu biti:

  • Staračko domaćinstvo – domaćinstvo u kojem su svi članovi kućanstva stariji od 65 godina, ukoliko Ugovorom o koncesiji nije drugačije određeno
  • Samačko domaćinstvo – domaćinstvo sa jednim članom, ukoliko Ugovorom o koncesiji nije drugačije određeno

Korisnik usluge dužan je o promjeni u kategoriji korisnika javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada obavijestiti davatelja javne usluge u roku od petnaest (15) dana od nastupanja okolnosti koje dovode do promjene uz dostavu popratne dokumentacije.

Promjena u kategoriji korisnika usluge nastupa sa prvim danom mjeseca koji slijedi mjesecu u kojem je zaprimljen zahtjev za promjenu u kategoriji korisnika usluge sa popratnom dokumentacijom.

Članak 28.

Korisnik usluge može otkazati korištenje javne usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, zbog preseljenja ili prestanka korištenja predmetne nekretnine, isključivo pisanim putem uz dostavu relevantne dokumentacije (dokaz o promjeni prebivališta, dostava dokaza o odjavi korištenja el. energije/priključka vode ili dostava polugodišnjeg obračuna sa vidljivom nultom potrošnjom istih).

Otkaz usluge vrijedi od donošenja odluke davatelja usluge, a s danom s kojem je davatelju usluge dostavljen zahtjev za otkazom usluge uz dokaze koji potvrđuju zahtjev.

KOMUNALAC DAVOR d.o.o. zadržava pravo izvrši dodatnu provjeru navoda u Zahtjevu za odjavom korištenja usluge. Ukoliko se prilikom dodatne provjere utvrdi stanje suprotno onome navedenom u Zahtjevu, korisniku usluge zaračunati će se naknada za period korištenja usluge od odjave do ponovnog zaduženja.

Korisnik usluge dužan je davatelju javne usluge vratiti/omogućiti povrat ispravnih spremnika za odlaganje otpada koji su mu dani na uporabu u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti o prestanku statusa korisnika javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada. U protivnom davatelj javne usluge ima pravo potraživati naknadu pune cijene spremnika.

Članak 29.

Obrasci zahtjeva za prijavu novog korisnika usluge, promjenu kategorije korisnika usluge, otkaz usluge te obrasci za promjenu zapremnine spremnika dostupni su u općini davatelja koncesije i na adresi davatelja javne usluge Ivana Gundulića 35, Davor, radnim danom od 8:00 do 16:00 sati.

Članak 30.

Zabranjeno je odbacivanje otpada u okoliš.

Zabranjeno je gospodarenje otpadom protivno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom i propisa donesenih na temelju zakona.

Zabranjeno je spaljivanje otpada u okolišu, uključujući spaljivanje otpada na moru te spaljivanje biljnog otpada iz poljoprivrede i šumarstva protivno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom i propisa donesenih na temelju zakona.

Zabranjeno je potapanje otpada protivno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom i propisa donesenih na temelju zakona.

Otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti mora se odvojeno sakupljati i skladištiti kako bi se omogućilo gospodarenje tim otpadom u skladu s odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 93/14) i propisa donesenih na temelju zakona.

Pravne i fizičke osobe koje postupaju suprotno prethodno navedenom podliježu prekršajnoj odgovornosti.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Opći uvjeti poslovanja i korištenja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada KOMUNALAC DAVOR d.o.o. stupaju na snagu danom donošenja.

Opći uvjeti poslovanja i korištenja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada KOMUNALAC DAVOR d.o.o. javno su objavljeni na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama davatelja javne usluge.

U Davoru, dana 05.06.2017. godine.

KOMUNALAC DAVOR d.o.o.

Marijan Furić, direktor