Razvrstavanje otpada

Sortiranjem i reciklaŇĺom otpada stvaraju se nove vrijednosti, novi resursi, Ň°tedi se novac i utroŇ°ena energija, smanjuje komunalni troŇ°kovi, pomaŇĺe poveńáanju zaposlenosti.

Prema statistińćkim podacima, svaki stanovnik Hrvatske godiŇ°nje proizvede oko 270 kg otpada.

Nekontroliranim odlaganjem otpada u prirodu ugroŇĺava se zdravlje ljudi i oneńćiŇ°ńáuju izvori vode. Sortirani otpad lako pronalazi kupce na trŇĺiŇ°tu.

Mnogi resursi mogu se reciklirati viŇ°e puta: papir se reciklira i do 7 puta pri ńćemu se Ň°tedi energija, drvo, voda. Pri proizvodnji 1 limenke potroŇ°i se 40 l vode.

Cjelovito gospodarenje otpadom obuhvańáa sve mjere postupanja s otpadom:

 • prikupljanje
 • razvrstavanje
 • recikliranje
 • obradu
 • odlaganje samo internog i iskoriŇ°tenog otpada.

Mjere za ispravno postupanje s otpadom (¬ę4R¬Ľ):

 • izbjegavanje/smanjivanje (Reduction)
 • ponovna upotreba, bez obrade (Reuse)
 • obnavljanje, ponovna upotreba za istu namjenu, ali uz obradu (Recovery)
 • recikliranje odnosno oporaba, materijalno i energijsko iskoriŇ°tavanje (Recycling)

 

Otpadni papir je vrijedna sirovina. Recikliranjem papira ńćuvaju se Ň°ume, Ň°tedi energija, smanjuje oneńćiŇ°ńáenje vode i zraka te Ň°tedi skupi deponijski prostor.

Ako odvojeno prikupimo i recikliramo 1 tonu otpadnog papira, spasili smo 20 mladih stabala, uŇ°tedjeli oko 60.000 litara vode, potroŇ°ili upola manje energije i 15 puta manje oneńćistili otpadne vode!

Otpadni papir se odlaŇĺe u¬†plave spremnike¬†postavljene na javnim prometnim povrŇ°inama ili u reciklaŇĺna dvoriŇ°ta. U plave spremnike treba odlagati:

 • novine, ńćasopise, prospekte, kataloge,
 • biljeŇĺnice, knjige, telefonske imenike, slikovnice,
 • pisańái i kompjuterski papir, pisma, uredske tiskovine, papirnate vreńáice,
 • mape, kartonske fascikle, valovitu ljepenku, kartonske kutije (bez¬† ljepljive trake, plastike, stiropora i dr.)

U plave spremnike ne smije se odlagati:

 • indigo papir, ugljeni papir, fotografije i foto papir,
 • zauljeni i prljavi papir, gumirane etikete, pelene i sl.
 • TetraPak ambalaŇĺa

SIMBOLI I OZNAKE ZA OZNAńĆAVANJE PAPIRA

PAP20VALOVITA LJEPENKA (KARTON)                             

Ljepenkom se nazivaju kartoni mase iznad 500 g/m2. Ljepenka je obińćno izrańĎena od drvenjańće, kemijske drvenjańće i starog papira. Ljepenka je viŇ°eslojni materijal dobiven od raznih vlakana lijepljenjem i preŇ°anjem. Koristi se za izradu razlińćitih omota ambalaŇĺa, vreńáa, vreńáica, kartonskih kutija, kutija od ljepenki i sl.

 

PAP21RAVNA LJEPENKA (KARTON)                                               

Razlikujemo dva tipa ljepenke: ravna i valovita. Postoji i siva ljepenka koja se izrańĎuje od starog papira s primjesama usitnjenog tekstila. Glavne odlike sive ljepenke su: visoka otpornost, neznatna lomljivost, obostrana glatkost. Upotrebljava se za izradu nesloŇĺivih i nepresvuńćenih kutija (prilikom presvlańćenja dolazi do krivljenja Ň°to je njen najveńái nedostatak). Tanka siva ljepenka je slabije kvalitete.

 

PAP22PAPIR  

Skupljanjem starog papira znatno se smanjuje kolińćina otpada koja se odlaŇĺe na deponij. Preradom starog papira dobiva se sirovina za proizvodnju novog proizvoda, takvom preradom Ň°tedi se energija, jer proizvodnja papira iz otpadnog papira iziskuje i do 50% manje energije nego izrada papira iz drveta.

 

Otpadno staklo je vrijedna sirovina. Odvojenim skupljanjem i recikliranjem staklenog ambalaŇĺnog otpada osigurava se uŇ°teda prirodnih bogatstava (kvarcnog pijeska, vapnenca, prirodnog plina i dr.), energije i odlagaliŇ°nog prostora te se smanjuje oneńćiŇ°ńáenje zraka, vode i tla.

Energija koja se uŇ°tedi recikliranjem jedne staklene boce, dovoljna je da Ňĺarulja od 100 W gori 4 sata!

Pravilno postupanje sa staklenom ambalaŇĺom razumijeva njeno ponovno koriŇ°tenje za iste ili druge namjene ‚Äď povratna ambalaŇĺa (npr. za mineralnu vodu, pivo, mlijeńćne proizvode).

U¬†zelene spremnike¬†treba odlagati samo staklenu ambalaŇĺu (boce, staklenke i sl.).

U zelene spremnike ne smije se  odlagati:

 • prozorsko staklo, automobilsko staklo, kristalno i optińćko staklo, armirano staklo, laboratorijsko staklo, staklena vuna,
 • Ňĺarulje i fluorescentne svjetiljke,
 • porculanski i keramińćki predmeti.

Ravno prozorsko staklo odlaŇĺe se iskljuńćivo u reciklaŇĺna dvoriŇ°ta.

SIMBOLI I OZNAKE ZA OZNAńĆAVANJE STAKLA

70GLBEZBOJNO STAKLO                                                                             

Proces recikliranja stakla je proces pretvaranja odbańćenog stakla u korisni proizvod. Staklo dolazi u razlińćitim bojama, ali tri najńćeŇ°ńáe su: bezbojno (prozirno) staklo, zeleno staklo i smeńĎe staklo. Staklo ńćini veliki dio kuńánog i industrijskog otpada prema svojoj teŇĺini i gustońái. Stakleni otpad u gradskom otpadu se sastoji od staklenih boca, staklene robe i posuńĎa, Ňĺarulja i drugih stvari.

 

71GLZELENO STAKLO

Staklo je gotovo idealan materijal za recikliranje, jer se moŇĺe gotovo beskonańćno puta reciklirati i ponovno koristiti. KoriŇ°tenje recikliranog stakla za proizvodnju novih staklenih posuda pridonosi Ň°tednji energije, pomaŇĺe u proizvodnji opeka i keramike, pridonosi ońćuvanju sirovina, i smanjuje kolińćinu otpada odloŇĺenog na odlagaliŇ°ta otpada.

 

72GLSMEńźE STAKLO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†

Osim za proizvodnju staklenih posuda, recikliranje stakla se koristi i u drugim proizvodnjama: staklo u proizvodnji keramińćke sanitarije, staklo kao tekuńái agens u proizvodnji opeka, staklo u sportskim stazama ili slińćnim proizvodima, ili pijesak za golf bunkere, staklo kao medij za filtriranje vode i staklo kao sredstvo za bruŇ°enje.

 

 

Po obujmu, plastińćni otpad ńćini viŇ°e od 30% kuńánog otpada.
Za 1 kg PET-a (materijal iz kojeg su izrańĎene boce za napitke) treba utroŇ°iti 1,9 kg nafte!

Recikliranjem plastike se, osim skupog deponijskog prostora, Ň°tede resursi i energija te manje oneńćiŇ°ńáuje zrak.

Plastińćna ambalaŇĺa se odvojeno skuplja u¬†Ňĺutim spremnicima¬†i zelenim otocima postavljenim na javnim povrŇ°inama te u reciklaŇĺnim dvoriŇ°tima.

U Ňĺute spremnike treba odloŇĺiti:

 • Polietilenske vreńáice, folije, filmove, mjehurastu ambalaŇĺu ‚Äď na sebi mogu imati oznake: PE-HD, PE-LD, PP i sl.;
 • Boce od jestivog ulja, destilirane vode, sredstava za ńćiŇ°ńáenje i pranje, kozmetike, lijekova (osim citostatika), prehrambenih prizvoda i sl. ‚Äď na sebi mogu imati oznake: PE- HD, PE-LD, PP i sl.;
 • ńĆaŇ°e i posude od jogurta, sira i sl. ‚Äď mogu imati na sebi oznake: PS, PP;
 • Pjenastu ambalaŇĺu od koje su izrańĎeni podloŇ°ci za prehrambene proizvode, zaŇ°titnu ambalaŇĺu za razne prehrambene proizvode od stiropora ‚Äď na sebi mogu imati oznaku EPS i sl.;
 • Ostale proizvode od plastike: boce za osvjeŇĺavajuńáe napitke, ńćepove, plastińćne tanjure, pribor za jelo,
 • AmbalaŇĺu¬†i sl. ‚Äď na sebi mogu imati oznake:¬† PE-HD, PP, PVC, PS, PET i sl.

 

SIMBOLI I OZNAKE ZA OZNAńĆAVANJE PLASTIKE

Plastińćne boce, posude i druga ambalaŇĺa imaju jedan od najstarijih i najrazrańĎenijih sistema za oznańćavanje (Brojńćana oznaka i kratica za plastiku).

Simboli imaju dvostruku ulogu. PotroŇ°ańćima oni uglavnom¬†ukazuju da se ambalaŇĺa moŇĺe reciklirati, a upuńáenijima i onima koji se bave recikliranjem¬†ukazuju i na vrstu upotrijebljene plastike.

                                          

POLI (ETILEN-TEREFTALAT)     

NajraŇ°irenija vrsta plastike koja se uglavnom koristi za boce za vodu, sokove, posude za prehrambene proizvode i ostalu ambalaŇĺu. Reciklira se da bi se proizvela poliesterna vlakna, flastera,¬†mekih boca za pińáa, termo-izolacionih plońća.

 

POLIETILEN VISOKE GUSTOńÜE¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†

Koristi se za boce za mlijeko, sokove, jogurt, vodu, deterńĎente i druge kemijske preparate. Reciklira se da bi se proizvele boce, kutije za namirnice, kante za recikliranje, poljoprivredne cijevi, Ň°alice, plastińćno drvo.

 

POLI (VINIL-KLORID)                                                                           

Koristi se za boce za deterdŇĺente, Ň°ampone i druge Kemijske preparate, kablove i drugi grańĎevinski materijal. Reciklira se da bi se proizvele cijevi,¬†ograde i boce koje se ne koriste u¬†prehrani.

 

POLIETILEN NISKE GUSTOńÜE¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†

Koristi se za fleksibilne boce,¬†vreńáice za kruh, smrznutu hranu.¬†Reciklira se da bi se proizvele plastińćne vreńáice,¬†¬† razni kontejneri, razne boce, cijevi i razna laboratorijska oprema.¬†¬†¬†¬†¬†¬†

 

 

POLIPROPILEN                                                                                 

Koristi se za boce za jogurt, sirupe, keńćap, medicinske boce, zatvarańće za boce. Reciklira se u razne dijelove za vozila i¬†industrijska vlakna.¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†

 

 

POLISTIREN                                                                                     

Koristi se za ńćvrŇ°ńáu ambalaŇĺu, tanjure, ńćaŇ°e, kutije za lijekove. Reciklira se u raznu uredsku opremu, igrańćke,¬†videokasete i kutije, izolacijske plońće,¬†ugostiteljska pomagala i proŇ°irene¬†polistirenske proizvode.

 

OSTALI VI҆ESLOJNI (LAMINIRANI) MATERIJALI¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†

Ostala plastika: akrilik, polikarbonat, najlon,¬†fiberglas, poliaktid. Ostali plastińćni proizvodi koji nisu navedeni u gornjem popisu.

 

STARA ODJEńÜA I TEKSTIL

Recikliranjem koriŇ°tene odjeńáe, i ostalih tekstilnih proizvoda, osiguravamo izvor sirovina za proizvodnju novih proizvoda.

U spremnike za otpadni tekstil smije se odlagati:

 • Odjeńáa, ruńćnici, zavjese
 • Deke, posteljina
 • Ostali otpadni tekstilni proizvodi.

U spremnike za otpadni tekstil ne smije se odlagati:

 • obuńáa, koŇĺna torba
 • pernati jastuci, popluni
 • materijale Ňĺivotinjskog podrijetla

Poklanjanje stare odjeńáe je takońĎer oblik recikliranja!

Adrese lokacija spremnika za otpadni tekstil su: Urije (zgrada Zglob, prekoputa vrtińáa), kriŇĺanje Ulice bana I. MaŇĺuranińáa i Grgura Ninskog (kod Plodina), Potońćna ulica (kod TANG-a).