ODLUKA O NATJEČAJU ZA PRODAJU MAN F2000 rujan 2023.

Predmet prodaje je rabljeno teretno vozilo koje je u ispravnom stanju. Tovarni sanduk vozila je u neispravnom stanju. Prodaja će se provesti putem javnog natječaja prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda.

Teretno vozilo:                                   MAN F2000

Broj šasije:                                          WMAT080155M209809

Godina proizvodnje:                          1998.

Tehnička karakteristika:                    26.000,00 kg

 

Članak 2.

Vozilo se može pregledati radnim danom u vremenu od 8.00 do 12.00 sati, sve do isteka roka za dostavu ponuda uz prethodnu najavu na tel. 035/347 – 087. Prodaja vozila obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Članak 3.

Prodaja se vrši prikupljanjem pisanih ponuda, fizičkih ili pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj na gore navedenu adresu Društva.

Početna cijena utvrđuje se u iznosu: 5.000,00 €  (37.672,50 HRK)  sa uključenim PDV-om.

Rok za dostavu ponude je: 25. rujna 2023.

Članak 4.

Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Ne otvaraj – Ponuda za kupnju rabljenog teretnog vozila“, preporučenom poštom na adresu: KOMUNALAC DAVOR d.o.o., Ivana Gundulića 35, 35425 Davor.

S ponuditeljem će se sklopiti ugovor o prodaji.

  1. SADRŽAJ PONUDE
  • Broj ponude i datum
  • Ime i prezime, prebivalište, OIB, preslika osobne iskaznice (za fizičke osobe), odnosno naziv, sjedište, OIB, preslika izvoda iz nadležnog registra (za pravne osobe).
  • Ponuđena kupoprodajna cijena
  1. ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom. Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos kupoprodajne cijene, odabrati će se ponuditelj čija je ponuda prva zaprimljena.

Prodavatelj zadržava pravo odustati od izbora ponuditelja i prodaje stroja bez posebnog obrazloženja .

Nakon što dobije obavijest o prihvaćanju ponude, odabrani ponuditelj obvezan je sklopiti ugovor o kupoprodaji s društvom Komunalac Davor d.o.o. u roku od 8 dana od dana dostave Odluke o odabiru njegove ponude kao najpovoljnije.

Članak 5.

Ovaj oglas o prodaji objaviti će se na oglasnoj ploči i web stranici Društva.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja iste.